Osposobljavanje radnika za poslove ZOP-a

Osposobljavanje radnika za poslove ZOP-a:

Zakon zaštite od požara (Sl. gl. RS 111/09) čl. 55

Posebnu obuku izvode pravna lica koja ispunjavaju određene uslove i imaju odobrenje Ministarstva.