Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad

Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad

Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. gl. RS 101/05) čl. 27-28

Poslodavac je obavezan da izvrši osposobljavanje zaposlenih kod zasnivanja radnog odnosa, kod premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad. Poslodavac je dužan da zaposlenog upozna svim vrstama rizika u vezi sa poslovima koje obavlja i konkretnim merama za bezbedan rad, koje su utvrđene aktom o proceni rizika.
Osposobljavanje zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom vrši se u skladu sa aktom o proceni rizika.