Osnovne obuke iz ZOP-a

Osnovne obuke iz ZOP-a

Zakon zastite od požara (Sl. gl. RS 111/09) čl.53

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene, najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na rad. Osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih obavlja pravno lice sa licencom. Provera znanja zaposlenih vrši se jednom u tri godine.