Konsultacije - Zaštita od požara

Zaštita od požara

pdf

Zakon o zaštiti od požara (Sl. gl. RS 111/09)

▪ Referent zaštite od požara (u skladu sa zakonom)
▪ Plan zaštite od požara čl. 27
▪ Pravila zaštite od požara čl. 28
▪ Programa obuke radnika iz zaštite od požara
▪ Sanacioni plan čl. 16
▪ Kategorizacija prema ugroženosti od požara čl. 23,
▪ Organizovanje zaštite od požara prema ugroženosti od požara,
▪ Angazovanje pravnog lica za obavljanje poslova iz čl. 25,
▪ Konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje pri izboru sistema i sredstava za dojavu i gašenje požara)