Konsultacije - Vanredne situacije

Vanredne situacije

Zakon o vanrednim situacijama (Sl. gl. RS 111/09)

pdf

▪ Procene ugroženosti za lokalne samouprave i pravna lica
▪ Planovi zaštite i spasavanja za lokalne samouprave i pravna lica